LRF Häst

mulle_hjarta_810

LRF Häst är en branschorganisation vars uppgift är att påverka politik, bedriva företags- och marknadsutveckling liksom branschgemensam kommunikation för hästnäringen.

Läs mera här >

LRF Hästs övergripande mål är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Inom flera av de områden som LRF jobbar är djuromsorgsfrågorna ständigt i fokus. LRF är positiv till en harmoniserad djurskyddslagstiftning i EU. Bedömningen är att en harmoniserad lagstiftning går att förena med bibehållen djurskyddsnivå i Sverige. Harmoniseringen skulle också leda till ytterligare möjligheter att ta betalt för svenska mervärden.

Det är genom djurskötarens dagliga skötsel som god djuromsorg säkras. LRF anser att det mest effektiva och hållbara sättet att uppnå god djuromsorg är att ge företagaren utrymme att utveckla och förbättra djurhållningen på det sätt som passar den egna gårdens förutsättningar. LRFs mål är därför att uppnå en moderniserad, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstiftning, med korrekt och rimlig tillämpning som gagnar djurägarnas konkurrenskraft. LRF vill se en funktionell lagstiftning som är anpassad till dagens behov.

Sedan 2002 har LRF en värdegrund för livsmedelsproducerande djur. I arbetet med värdegrunden, som antogs av LRFs riksförbundsstyrelse, var inte hästnäringen en av uppdragsgivarna, varför den i huvudsak fokuserar på de djur som hålls enbart för produktion av livsmedel. Värdegrunden rimmar dock väl med den värdegrund som hästnäringen nu tagit fram och som också LRF Häst står bakom. För dig som vill läsa LRFs värdegrund för livsmedelsproducerande djur, kan du läsa mera här >

Läs mera om LRFs arbete med djurskydd och djurskyddstillsyn >

Comments are closed