Svenska Hästavelsförbundet

ponny_hjarta_810

Svenska Hästavelsförbundet (SH) bildades 1985 och har 31 medlemsorganisationer som representerar lika många hästraser. Uppdraget är att företräda våra medlemmars gemensamma intresse samt att verka för att främja kvaliteten och utvecklingen av den svenska hästaveln.

Du kan läsa mer om SH:s organisation här >

Hälsa och välbefinnande i fokus

Djurvälfärden är en mycket viktig del i det avelsarbete som SH kontinuerligt bedriver. Till exempel pågår ständigt arbete avseende projekt kring domarutbildning och avelsvärderingar för att säkerställa att aveln i Sverige håller en fortsatt hög nivå och alltid har hästarnas hälsa och välbefinnande i fokus.

SH är dessutom medfinansiär till Ammajouren som hjälper till att förmedla kontakt mellan moderlösa föl och möjliga ammor.

Ytterligare en viktig aspekt i SH:s arbete är att ständigt närvara och påverka såväl politiskt som i myndighetsarbete till exempel genom att besvara remisser från Jordbruksverk och departement.

En av de viktigaste utgångspunkterna för SH:s arbete är det naturliga och sunda förhållandet till hästen och dess välmående. I avelsarbetet jobbar vi aktivt för att systematiskt minska antalet defekter som skulle kunna innebära negativ påverkan på hästens hälsa och hållbarhet. SH har bland annat bidragit till att minska förekomsten av genetiska defekter genom att ersätta hästägare kostnaden för diagnosticering. Inom SH skall aveln byggas på friska, renrasiga individer med en tydlig hälsolinje i avelsarbetet och för ett långsiktigt och hållbart brukande av hästen.

En av SH:s främsta uppgifter är att verka för att hästarna avlas och föds upp i Sverige, vilket vi anser borgar för kvalité. Sverige har en unik fördel med vår sunda djurhållning och med ett tydligt reglerat djur- och smittskydd. Hästarnas hälsa och hållbarhet är en mycket tydlig del av SH:s vision, som fungerar som ett stöd i såväl det dagliga som långsiktiga arbetet. Vill du läsa SHs vision i sin helhet så finns den här: http://svehast.se/files/user/pdf/Visioner_med_lasanvisningar.pdf

SH har även expertfunktioner kopplade till sin verksamhet för att säkerställa att bästa möjliga kompetens ligger till grund för de beslut som tas i avelsarbetet. Det Genetiska rådet och det Veterinärmedicinska rådet används till frågor av genetisk respektive veterinärmedicinsk karaktär. Råden fungerar som remissinstanser och tar vid behov fram underlag för beslut i avelsvärderingsärenden. Allt för att säkerställa en sund avel som bygger på väl beprövad kunskap.

Pågående projekt – HORSEGENE

Svenska Hästavelsförbundet (SH) ingår i det treåriga internationella forskningsprojektet HORSEGENE. Syftet är att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem. Sommareksem är en form av överkänslighet mot insektsbett som i allra högsta grad innebär påverkan på hästens välfärd och välbefinnande. Svåra fall kan till exempel leda till vätskande eksem över stora delar av hästens kropp. Målet med projektet är att få fram resultat som bl.a. SH, medlemsföreningarna samt enskilda uppfödare kan använda sig av i avelsarbetet för att minska förekomsten. HORSEGENE är ett forskningsprojekt på EU-nivå som involverar forskare och hästavelsföreningar i Sverige, Belgien, Holland och England. Projektet inleddes i februari 2014 och avslutas i januari 2017.

Läs mer om HORSEGENE här >

Du kan även läsa mer om projektet på den internationella hemsidan >

Comments are closed